Divjad na cestah

Trki z divjadjo (zlasti s parkljarji) predstavljajo pomembno tveganje za varnost udeležencev v cestnem prometu, veliko ekonomsko izgubo in pomemben dejavnik smrtnosti živalskih populacij. V Sloveniji je letno registrirano povoženih med 4.900 in 6.800 prostoživečih parkljarjev (OSLIS).

Beleženje vse povožene (parkljaste) divjadi je v Sloveniji omogočeno že vse od vpeljave kompleksnega lovsko-informacijskega sistema, zato imamo pri nas tudi eno izmed najboljših podatkovnih baz o povozu oz. trkih vozil z divjadjo v evropskem prostoru. Od začetka leta 2015 so lokacije zabeleženih trkov s parkljasto divjadjo registrirane tudi z GPS-koordinatami.

Za preprečevanje povozov je bilo izvedenih že veliko različnih aktivnosti. V zadnjih letih je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) na državnih cestah preizkusila, kasneje pa tudi implementirala, več odvračalnih ukrepov, kot so zvočne odvračalne naprave, svetlobni odsevniki in kemična odvračala. Podobno je tudi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.) za preprečevanje zahajanj (parkljaste) divjadi na avtoceste (AC) na izbrane priključke začela nameščati zvočne odvračalne naprave.

V sklopu izvedbe predlaganega projekta bomo monitoringe učinkovitosti ukrepov nadgradili s kompleksnejšimi statističnimi pristopi (vkjučevanje okoljskih spremenljivk v analize) in tako še povečati spoznavno vrednost rezultatov.