Divjad v naseljih

Upravljanje z divjadjo, ki se pojavlja v urbanem okolju in drugih antropogeno spremenjenih površinah, je oteženo oz. celo onemogočeno bodisi zaradi zakonskih omejitev (t. i. nelovne površine, ki so podrobno definirane v ZDLov-1; Ur. l. RS, št. 16/2004, 17/2008) bodisi zaradi pričakovanih negativnih odzivov javnosti oz. trenutno premajhne družbene sprejemljivosti nekaterih, zlasti letalnih, upravljavskih ukrepov.

Z namenom zmanjšanja konfliktov, ki jih v naseljih lahko povzročajo tam prisotne vrste divjadi, je zelo pomembno dobro poznavanje njihovih značilnosti. V širšem evropskem prostoru namreč obstajajo nekateri vrstno specifični podatki o tem, da se biološke (ekološke in vedenjske) značilnosti osebkov in populacij, ki živijo v mestnem okolju oz. so nanj prilagojene, lahko pomembno razlikujejo od osebkov/populacij istih vrst iz »naravnih« habitatov. V Sloveniji teh podatkov trenutno še nimamo, zato bomo to področje v okviru projekta obravnavali tudi v enem izmed delovnih sklopov.