Navadni jelen/jelenjad

Sesalci > sodoprsti kopitarji > jeleni > navadni jelen

Habitat

Njegova zdajšnja razširjenost je zdaj le še ostanek nekdaj obsežnega areala, ki je zdaj zelo razdrobljen zaradi človeške dejavnosti. Pred človekom se je umaknil v gorata gozdna območja ter poplavna območja, kjer so slabše možnosti za širitev naselij in je človeška motnja manjša. Zaradi sezonskih selitev se lahko njegov življenjski prostor zelo poveča.

Prehrana

Izrazito rastlinojedi, njihovo prehrano obsegajo pretežno trave, zelišča, mladike, poljščine, poganjki lesnih vrst in plodovi gozdnega drevja. Prehranske potrebe so relativno velike – odrasel jelen potrebuje okrog 8 kg hrane dnevno (naša največja parkljasta divjad).

Značilnosti in vedenje

Jelenjad se zelo dobro prilagaja spremembam v okolju. Je čredna (tropna) žival, kar pomeni, da živi v skupinah (tropih), ki se spreminjajo z letnimi časi. Glede na vlogo znotraj populacije razlikujemo več socialnih razredov glede na spol, starost, telesno razvitost, moč in obliko rogovja. Njegov najpomembnejši plenilec je volk.

Sobivanje s človekom

Jelenjad je zelo pomembna domorodna divjad, ki pa lahko zaradi svojih velikih prehranskih potreb povzroči ogromno škode na sadnem drevju, pridelkih ter ograjah. Ljudje se pred škodo zavarujejo z najrazličnejšimi odvračali in postavitvijo električnih in drugih ograj. Zaradi povečanega obsega prometnic in prometa v njihovem naravnem okolju, pogosto prihaja tudi do trkov z vozili.